TEAM MEMBER

Đoàn Nguyên
LEADER / DEV

Trưởng nhóm và là coder chính của team

Tiểu Quỳnh
Marketing Director

Chuyên viên tư vấn và markerting

Thanh Tùng
SEO, MARKETING

hoàng Thiên
Customer services